ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ  
     
 

          สมัครใช้บริการ KTB Corporate Online ง่ายๆดังนี้

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม - ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการฯ และ เอกสารประกอบการสมัคร รวมทั้งตัวอย่างการกรอกใบคำขอใช้บริการฯ   ได้ที่เมนู "ใบคำขอใช้บริการ"

 2. กรอกข้อมูลพร้อมลงนาม - กรอกรายละเอียดในใบคำขอ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและตราประทับ(ถ้ามี)

 3. ระบุวิธีการจัดส่งรหัสผ่าน - ท่านสามารถระบุในใบคำขอใช้บริการเพื่อให้ธนาคารจัดส่งรหัสผ่านทางอีเมล์(Company Admin) หรือ เลือกรับซองรหัสผ่านด้วยตนเองที่สาขา(KTB Center)ได้

 4. เลือกให้ธนาคารสร้าง Company User Single อัตโนมัติหรือไม่ - ธนาคารจะให้กำหนดผู้ดูแลระบบของหน่วยงานอย่างน้อย 2 ท่าน (Company Admin 1-2) ในใบคำขอใช้บริการ เพื่อใช้ในการสร้างและกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานในระดับ Company User ต่อไป !!ทั้งนี้สำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จะใช้งานแบบอนุมัติรายการเพียงคนเดียว สามารถระบุในใบคำขอใช้บริการเพื่อให้ธนาคารสร้างผู้ใช้งานแบบ Company User Single ให้โดยอัตโนมัติได้ ซึ่งหน่วยงานจะสามารถ Login เข้าระบบเป็น Company User Single เพื่อเรียกดูข้อมูลทางบัญชีและทำธุรกรรมต่างๆได้ทันที

 5. ยื่นเอกสาร - จัดส่งใบคำขอใช้บริการฯ ให้กับสาขาของธนาคาร (สามารถยื่นใบคำขอได้ทุกสาขาที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ธนาคารระบุ (ตามรายละเอียดด้านล่าง)

 6. รอรับรหัสผ่านทางอีเมล์ หรือ รับซองรหัสผ่านที่สาขา - กรณีเลือกรับรหัสผ่านทางอีเมล์ธนาคารจะจัดส่งรหัสผ่านไปยัง e-mail ของ Company Admin ตามที่ระบุในใบคำขอใช้บริการ หรือ กรณีเลือกรับซองรหัสผ่านที่สาขาธนาคารจะติดต่อกลับพร้อมนัดหมายการรับ user id และ password เมื่อทางธนาคารได้เพิ่มข้อมูลหน่วยงานบนระบบเป็นที่เรียบร้อย

 7. ศึกษาวิธีใช้งานเบื้องต้น -ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาวิธีใชงานเบื้องต้นได้จากเมนู "วิธีใช้งานเบื้องต้น"

หมายเหตุ: กรณีท่านเป็นผู้ใช้บริการเดิมบนระบบ Corporate Online และ Corporate Banking on Lotus Notes ท่านไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครฯ ในกรณีที่ท่านระบุบริการเทียบเท่ากับบริการที่ใช้งานอยู่บนระบบเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบริการ หรือ มีการสมัครใช้บริการอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน  ผู้สมัครจำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครทุกรายการตามที่ทางธนาคารกำหนด

ทั้งนี้การอนุมัติยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสมัครให้ถือเป็นดุลพินิจของสาขาในการพิจารณา
 

          เอกสารประกอบการสมัคร (สำหรับนิติบุคคล)

 1. คำขอสมัครใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลและข้อตกลงยินยอมในการใช้บริการ KTB Corporate Online

 2. หนังสือรายงานการประชุมของคณะกรรมการนิติบุคคล ระบุให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการขอใช้บริการ KTB Corporate Online จากธนาคาร

 3. ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนฯ รับรองการจดทะเบียนไว้ไม่เกิน 1 เดือน

 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

 5. ภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท

 6. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล

          เอกสารประกอบการสมัคร (สำหรับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

 1. คำขอสมัครใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลและข้อตกลงยินยอมในการใช้บริการ KTB Corporate Online

 2. กรณีส่วนงานราชการ/องค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทำหนังสือแสดงความจำนงขอใช้บริการKTB Corporate Online ลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งรับมอบอำนาจของหน่วยงานนั้น เพื่อใช้แทนรายงานการประชุม

 3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) กรณีหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจให้ใช้หนังสือมอบอำนาจของหน่วยงานนั้น

 4. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล

 5. หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน

          เอกสารประกอบการสมัคร (บุคคลธรรมดารายใหญ่ที่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากธนาคาร)

 1. คำขอสมัครใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลและข้อตกลงยินยอมในการใช้บริการ KTB Corporate Online

 2. สำเนาบัตรประชาชน

 

 
     
 

Login

 
คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบ

© Copyright 2007 by KTB KTB Corporate Online Team. All rights reserved.